Kontakt
PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE

DOSTĘPNOŚĆ

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Przedszkole nr 2 w Łapach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej p2lapy.pl. Data publikacji strony internetowej: 18.01.2010

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

- linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet InclusionInitiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.p2lapy.pl spełnia wymagania w 93,51 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Anna Perkowska, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 715 26 39 oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres sekretariat@p2lapy.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Przedszkole nr 2, ul. Cmentarna 23, 18-100 Łapy

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejścia zlokalizowane są od strony ul. Cmentarnej. Jedno z wejść jest  dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia - sale, korytarze, gabinet intendenta, sekretariat i gabinet dyrektora.W budynku jest winda.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich dzwonią na numer tel. 85 715 26 39, a następnie schodzi do nich pracownik i pomaga dostać się do budynku. Przestrzenie komunikacyjne budynku na poziomie parteru wolne od barier poziomych. Sekretariat znajduje się na parterze budynku. Budynek posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem zaznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku Przedszkola nr 2 i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W przedszkolu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Przedszkole nr 2, Oddział w Daniłowie Dużym

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy.  Do budynku można dostać się na wózku inwalidzkim podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W oddziale w Daniłowie Dużym nie ma pętli indukcyjnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W oddziale w Daniłowie Dużym nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

FILM PROMUJĄCY PRZEDSZKOLE