PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE
Strona głowna  /  OCHRONA DANYCH
OCHRONA DANYCH

Informacja o pozyskiwanych i przetwarzanych danach osobowych 
w Przedszkolu nr 2 w Łapach.

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach, adres 18-100 Łapy, ul. Cmentarna 23.

Poniżej publikujemy listę z nazwami jawnych zbiorów danych, zakres danych osobowych i uprawnienia osób,

których dane są przetwarzane

Kandydaci do przedszkola/ dzieci zgłoszone do przedszkola i uczęszczające do przedszkola.

1) Dziecka dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania przetwarzane będą w celu umożliwienia przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola i w celu realizacji zadań przedszkola.

2) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Rodzice/opiekunowie dzieci zgłoszonych i uczęszczających do przedszkola.

1) Pana/Pani – rodziców dane osobowe: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania, miejsce pracy, numery telefonów kontaktowych, adres e-mail, przetwarzane będą w celu umożliwienia przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola, realizacji zadań i w celach kontaktowych.

2) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Umowy cywilno-prawne z osobami niebędącymi pracownikami Przedszkola.
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania lub pobytu, wynagrodzenie, numer konta bankowego, przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy,

2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Uczestnicy przetargów.
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, poczta elektroniczna, przetwarzane będą w celu realizacji procedury przetargowej,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Osoby skierowane do nieodpłatnych prac społecznych/praktykanci/stażyści.
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania przetwarzane będą w celu wykonania prac społecznych,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Kandydaci do pracy w Przedszkolu/pracownicy.
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowiska pracy,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Dane osób wyrażających zgodę na publikację/wykorzystanie wizerunku.
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL będą niezbędne do wyrażenia zgody na publikację/wykorzystanie wizerunku na stronach WWW Przedszkola,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Uczestnicy konkursów edukacyjnych:plastycznych, fotograficznych, recytatorskich,itp.
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, etap edukacyjny przetwarzane będą w celu realizacji konkursu edukacyjnego,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

 

Ostatnia aktualizacja: 2016-02-08